ponuka služieb

Spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva a vedenie mzdovej agendy
Vykonávame kompletné spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva právnickýrn a fyzickým osobám. Tieto účtovné služby zahŕňajú:
- spracovanie internej smernice účtovníctva,
- kontrolu účtovných dokladov,
- zaúčtovanie účtovných dokladov,
- spracovanie denníka účtovných zápisov, hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie,
- evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku,
- sledovanie pohl'adávok a záväzkov,
- evidencia DPH,
- spracovanie riadnej účtovnej závierky,
- spracovanie daňových priznaní a statistických výkazov.
V rámci spracovania účtovníctva poskytujeme našim klientom aj poradenstvo v oblasti metodiky účtovníctva, financovania a daní v súlade s platnými zákonmi v Slovenskej republike.
Pravidelne mesačne zostavujeme prehl'ady hospodárenia, na základe ktorých naši klienti získávajú prehl'ad o štruktúre výnosov a nákladov, prehl'ad o rentabilite zákaziek a majú možnost' sledovat' vývoj hospodárenia.
K nasim službám patrí aj komplexné vedenie mzdovej agendy a spracovanie miezd. Mzdy a mzdovú agendu spracovávame podľa platnej legislatívy.

Ekonomické a účtovné poradenstvo:
Ďalšou činnost'ou našej spoločnosti je ekonomické poradenstvo a poradenstvo v oblasti účtovníctva. Ekonomické a účtovné poradenstvo dáva našim klientom záruku, že ich podnikateľské aktivity budú prebiehat' v súlade s platnými zákonmi v oblasti účtovníctva, dani a financovania v Slovenskej republike.

Audit:
Zabezpečujeme audit pre spoločnosti, ktoré majú povinný audit zo zákona ako aj pre spoločnosti, ktoré kvôli dôveryhodnosti a prehľadnosti si požiadajú o vykonanie auditu.

Spracovanie finančných analýz:
Vypracovávame fínančné analýzy pre potreby našich klientov na základe výsledkov hospodárenia ku dňu účtovnej závierky. Podľa požiadaviek vypracujeme finančnú analýzu aj v priebehu účtovného obdobia v prípade potreby predkladania finanžným inštitúciám, alebo obchodným partnerom.

cenová ponuka

Ceny sú orientačné. Konečná cena je vždy výsledkom analýzy potrieb konkrétneho klienta, určuje sama základe dohod s klientom u závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb.

Konečnú cenu stanovujeme na základe osobných stretnutií s klientmi.

prečo práve my

- profesionalita a spoľahlivosť- upozorníme Vás na Vaše zákonné povinnosti v oblasti účtovníctva a miezd, nemusíte už sledovať predpisy

- úspora času a nákladov - zníženie nákladov a viac času pre hlavný obor Vášho podnikania a nemusíte poskytovať nákladné školenia svojím zamestnancom v oblasti účtovníctva

- flexibilita a individuálny prístup každému klientovi - podľa dohody sme Vám dispozícii aj po pracovnom čase, odbornú konzultáciu poskytujeme aj v priestoroch zákazníka

- odbornosť – bezchybné vedené účtovníctvo v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou. Správne vedenie účtovníctva je základ úspešného podnikania.

- všetko v jednom mieste: účtovníctvo ,ekonomické, finančné a podnikateľské poradenstvo

- samozrejmosťou je záruka zachovania diskrétnosti

- našou snahou je vytvorenie dobrého obchodného vzťahu založeného na obojstranne dôvere, serióznosti a maximálnej spokojnosti našich partnerov